Tag Archives: ประเทศเพื่อนบ้าน

การจัดการความขัดแย้งระหว่างชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และพลังงาน รวมทั้งการทหาร โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกไร้พรมแดน สำหรับสถานการณ์การก่อการร้ายในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ลดจำนวนการก่อเหตุลงเป็นอย่างมาก แต่ก็ถือว่าการก่อการร้ายยังคงเป็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัญหาความมั่นคงที่สำคัญของไทยที่ปรากฏขึ้นในห้วงเวลาที่ผ่านมา คือ ความแตกแยกของคนในชาติ ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติในเวลาอันใกล้ โดยได้มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องหรือเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายมากขึ้น กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมให้การชุมนุมดังกล่าวอยู่ในความสงบ เพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นแก่ต่างประเทศ

ปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ซึ่งยังคงมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการก่อการร้ายสากล ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาโจรสลัด ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่หากไม่ควบคุมหรือรีบดำเนินการแก้ไข อาจจะขยายขอบเขตมากขึ้น และส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อประชาชน และประเทศชาติได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกองทัพไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้วยการปรับปรุงพัฒนา ระบบการฝึก และศึกษาอบรมให้มีความรู้ทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันประเด็นปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยมากมักมีที่มาจากทัศนคติของสังคมที่มีต่อกันมากกว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและการทหาร ทัศนคติของสังคมที่นำไปสู่การจุดประเด็นความขัดแย้งและความหวาดระแวงที่เกิดขึ้น โดยหลักแล้วมักมีสาเหตุมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในลักษณะของการใช้ศักยภาพที่เหนือกว่าเข้าไปแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การจับปลาข้ามเขตน่านน้ำ การทำไม้และแร่ธาตุ ทั้งวิธีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งการไปแสวงประโยชน์จากการลงทุนกับเพื่อนบ้านที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจน้อยกว่า

การขจัดเงื่อนไขและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในของประเทศบริเวณพื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่มีปัญหาด้านความมั่นคง โดยให้ความสำคัญต่อการปราบปรามขบวนการก่อการร้าย การลักลอบค้าอาวุธสงครามและการค้ายาเสพติด และได้จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญต่อโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาพต่างๆ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกเหล่าทัพได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น ซึ่งมีการดำเนินการตามโครงการต่างๆ สนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านยาเสพติดในหลายรูปแบบ