การรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ

พื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศ

มีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ภารกิจในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้น มิได้หมายถึงการสร้างรั้ว เครื่องกีดขวาง การวางกำลังทหาร กองกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อตรึงแนวชายแดนเท่านั่น แต่ยังหมายถึงภารกิจที่ต้องฟื้นฟูศักยภาพของประชาชนให้เข้มแข็งทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้สูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นปราการพลังประชาชน

สถานการณ์การก่อการร้ายในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้ลดจำนวนการก่อเหตุลงเป็นอย่างมาก แต่ก็ถือว่าการก่อการร้ายยังคงเป็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ขณะเดียวกันปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างเชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้ง ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม-อารยธรรม ยังเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศต่างๆและระหว่างประเทศ ดังนั้นการผนึกกำลังป้องกันประเทศ โดยการนำทรัพยากรที่เป็นพลังอำนาจของชาติทุกประเภท ในทุกมิติทั้งด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอำนาจกำลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องมีการเตรียมการและกระทำอย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม

หน้าที่ในการรักษาความสงบตามแนวชายแดน

ในลักษณะจัดชุดเฝ้าตรวจ และชุดลาดตระเวนตามเส้นทาง ช่องทาง หรือพื้นที่ที่คาดว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อสกัดกั้น ปราบปราม การกระทำผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่หวงห้ามทางทหาร การลักลอบนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ออกนอกประเทศ การลักลอบขนสินค้าหลบเลี่ยงภาษี การค้าอาวุธสงคราม และการปล้นราษฎรตามแนวชายแดน การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการป้องกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคน ชุมชน ในตำบลชายแดนให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหาต่างๆ และยังต้องมีการส่งเสริมความเข้าใจที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดการนำไปสู่ความขัดแย้ง และเพิ่มความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน